Algemene Voorwaarden Eppinga BV

Eppinga BV
Marconilaan 5
9207 JC Drachten
KVK 01028137
BTW NL0020.17.799B01
info@eppinga.nl

 

Download onze Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt in PDF:

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT EPPINGA BV

Download ons uittreksel van de KVK in PDF:

KvK uittreksel handelsregister 01028137 Eppinga BV 06-10-2014

Thuiswinkel Waarborg

Download de Algemene Voorwaarden van de Thuiswinkelwaarborg Particulieren:

Algemene-voorwaarden Thuiswinkelwaarborg Eppinga BV

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Eppinga B.V. gevestigd te Ureterp, hierna te noemen Eppinga, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Eppinga haar algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Eppinga afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-1 Eppinga aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Eppinga onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Eppinga aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Eppinga, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Eppinga zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Eppinga niet.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Eppinga binden hem niet, voorzover ze door Eppinga niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Eppinga door zijn schriftelijke bevestiging.

5-2 Elke met Eppinga aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Eppinga zonodig informatie betreffende hem opvraagt.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Eppinga bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5a. Bedenktijd consument in geval van bestelling via internet.

5a-1 De opdrachtgever, die de overeenkomst als consument is aangegaan via de internetsite van Eppinga, heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het gekochte, het recht de overeenkomst (zonder opgave van reden) te ontbinden. De opdrachtgever, die recht op ontbinding van de koop heeft, kan dat recht uitoefenen door kennisgeving daarvan aan Eppinga schriftelijk middel per post, fax of e-mail, dat via de bevestiging van de bestelling door Eppinga per e-mail kan worden benaderd.

5a-2 In geval van ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid is de opdrachtgever/ consument verplicht het ontvangen gekochte product binnen 7 werkdagen na de ontbinding terug te zenden. Het heeft de voorkeur om dit in de staat te verzenden waarin de opdrachtgever/ consument het gekochte heeft ontvangen, verpakt (bij voorkeur in originele verpakking) en ongebruikt. Het gekochte dient echter te allen tijde compleet (inclusief evt. bijgeleverde accessoires) teruggestuurd te worden. De kosten van het terugzenden van het gekochte zijn voor rekening van de opdrachtgever/ consument.

5a-3 In geval van ontbinding zal Eppinga de door de opdrachtgever/ consument betaalde geldsom aan de opdrachtgever/ consument terugbetalen, zo spoedig mogelijk na terugzending van het gekochte en in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na ontbinding. Indien ontbinding betrekking heeft op één of meer, maar niet alle gelijktijdige geleverde producten, zal door de opdrachtgever/ consument voor verzendkosten betaalde geldsom evenredig worden terugbetaald.

5a-4 Het recht op ontbinding is niet van toepassing op zaken die:

a. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever/ consument;

b. duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. snel kunnen verouderen.

5a-5 De opdrachtgever/ consument, die uit de uitoefening van het recht van ontbinding voortvloeiende verplichtingen toerekenbaar niet (tijdig) nakomt, is zonder ingebrekestelling in verzuim en is verplicht uit niet (tijdige) nakoming voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 6 Prijzen.

6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Eppinga niet.

6-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

6-3 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

Artikel 8 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Eppinga.

Artikel 9 Aanbetaling.

Eppinga is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Eppinga de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Leveringstermijnen.

10-1 De levertijd wordt door Eppinga zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen beschouwd worden als een streefdatum. De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weigeren.

10-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Eppinga zijn de goederen te leveren.

10-3 Wanneer de bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 11 Wijze van levering, risico.

11.1 De overeengekomen wijze van levering wordt bepaald door Eppinga. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snel en expresse verzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

11.2 Eppinga heeft eventueel de mogelijkheid de verkochte materialen, in onbeschadigde staat, binnen 5 dagen

terug te nemen tegen de verkoopprijs, verminderd met 20 procent (administratiekosten).

11-3 Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet

geannuleerd worden

11.4 In geval van franco leveringen die door opdrachtgever worden geweigerd, dan wel door toedoen van

opdrachtgever de opdrachtgever niet bereiken, komen de door Eppinga gemaakte (transport)kosten

(inclusief retourzending) volledig voor rekening van opdrachtgever.

11.5 Alle (transport)risico’s ten aanzien van de geleverde producten komen voor rekening van opdrachtgever op

het moment dat de producten naast de vrachtwagen zijn gelost.

Artikel 12 Meer- en minderwerk.

12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk

voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor

verrekening in aanmerking. De toepasselijkheid van het in artikel 7:655 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk

uitgesloten.

12-2 Door Eppinga te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever

in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht.

13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de

opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden

gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering

daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Eppinga ter kennis zijn gebracht. Worden

de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de

wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever

13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen

levertijd door Eppinga buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren.

14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht

de door Eppinga reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de

kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Eppinga

als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever

is voorts verplicht Eppinga te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de

opdracht en/of weigering van de goederen.

14-2 Speciaal door ons bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden, tevens kunnen deze artikelen niet

geannuleerd worden.

14-3 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Eppinga zich alle rechten voor om

volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Reclame.

15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op

gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Eppinga terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien

de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Eppinga wijst op gebreken, die bij grondig

onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het

gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

15-2 Eppinga dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een

schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

15-3 Indien de reclame naar het oordeel van Eppinga juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen

tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen

na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie.

16-1 Op historische en gebruikte (retro) bouwmaterialen kan geen garantie worden gegeven.

16-2 Buiten garantie vallen in ieder geval: gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, het niet

opvolgen van gebruiksvoorschriften, normale slijtage, reparatie of andere werkzaamheden verricht door

derden en/ of opdrachtgever of gebruik voor andere dan normale doeleinden.

16-3 In geval van levering van producten door Eppinga die Eppinga van derden heeft gekocht, verstrekt

Eppinga op deze producten slechts garantie indien en voor zover Eppinga hiervoor een garantie

van haar leveranciers verkrijgt. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die de

ondernemer van haar leverancier verkrijgt. De verstrekte garantie van een leverancier omvat slechts levering

van een vervangend, gelijkwaardig product. Opdrachtgever vrijwaart Eppinga ter zake van de door hem

gemaakte arbeidskosten, herstelkosten en wat dies meer zij.

16-4 Eppinga staat er niet voor in dat de producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever deze

wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Eppinga kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen

partijen is overeengekomen.

16-5 Eppinga is niet verplicht om een aanspraak op garantie in behandeling te nemen indien de opdrachtgever

niet aan zijn betalingsverplichting jegens opdrachtgever heeft voldaan.

16-6 Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit,

breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren, noch (kleur)

afwijkingen van geleverde zaken gekocht op staal of monster. Eppinga is in dit kader nimmer verplicht tot

terugname van de producten, tenzij anders overeengekomen.

16-7 Ten aanzien van producten (betonmixers, metselsilo’s) die Eppinga ( als onder-verhuurder) doorverhuurt aan

opdrachtgever, gelden jegens opdrachtnemer de algemene (verhuur)-voorwaarden van de hoofdverhuurder.

16-8 Ten aanzien van de voorgaande leden geldt te allen tijde dat alle (transport)risico’s ten aanzien van de

geleverde producten voor rekening van opdrachtgever komen op het moment dat de producten naast de

vrachtwagen zijn gelost.

Artikel 17 Retentierecht.

Wanneer Eppinga goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder

zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij

de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Eppinga heeft

dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 18 Aansprakelijkheid.

18-1 Eppinga is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan al direct of

indirect gevolg van:

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of

vanwege hem te werk zijn gesteld;

c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;

e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

f. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

18-2 Eppinga is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,

voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen

van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Eppinga of van hen, die door

Eppinga te werk zijn gesteld.

18-3 Eppinga zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te

vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

18.4 Opdrachtgever kan Eppinga nimmer aansprakelijk stellen voor schade aan producten die is veroorzaakt

door het niet opvolgen van gebruiksvoorschriften of ondeskundig gebruik van de producten.

18.5 Opdrachtgever kan Eppinga nimmer aansprakelijk stellen voor schade aan producten veroorzaakt

door het niet naleven van verwerkings- en opslagvoorschriften door Opdrachtgever. Verwerkings- en

opslagvoorschriften worden niet automatisch door Eppinga aan Opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever

zal producten niet verwerken dan wel opslaan alvorens kennis te hebben genomen van de verwerkings- en

opslagvoorschriften.

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door

derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,

oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,

verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Eppinga of de opdrachtgever, niet of niet tijdige

levering van goederen door leveranciers van Eppinga, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke

mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf

of in de middelen van vervoer van Eppinga, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen

van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden

meebrengen, leveren voor Eppinga overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder

dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen

gelden.

19-2 Eppinga is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de

koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone

omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.

20-1 Zolang Eppinga geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot koop/

verkoop heeft ontvangen, blijven de goederen, eigendom van Eppinga.

20-2 Eppinga heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige

opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of

heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever

verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie ontbinding.

21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn

zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Eppinga ingeval van wanprestatie het recht

hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst

als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Eppinga eveneens, indien de opdrachtgever in staat van

faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van

betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn

bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het

voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Eppinga

op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling.

22-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders isovereengekomen.

22-2 Eppinga is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem

is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag

van verzending van de facturen.

22-3 Eppinga is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel

gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de

kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum

van € 75,00 per vordering. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor

juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Eppinga zich heeft verzekerd van de hulp van een derde

blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht.

Op alle door Eppinga gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse

recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten,

respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de

enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van

Eppinga, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe

wettelijk bevoegd is.

Artikel 25 Strekking Algemene Voorwaarden.

25-1 Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te

zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Leveringsvoorwaarden

voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden

toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de

te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

25-2 Eppinga is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking

op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Eppinga zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de

opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen

jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

25-3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.